Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

Jestem osobą z niepełnosprawnościami


Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami i posiadasz kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, to od dnia 1 grudnia 2023 roku możesz parkować bezpłatnie wyłącznie na miejscu postojowym dla osób niepełnosprawnych, oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami (niebieska koperta), na terenie "Stref A i B" pod warunkiem umieszczenia oryginału karty w widocznym miejscu pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie (najlepiej za przednią szybą). 

Kontrolę stosowania ww. przepisów sprawuje Straż Miejska. 

Zmiana ta podyktowana jest wprowadzeniem na terenie Stref Płatnego Parkowania elektronicznego mobilnego systemu kontroli opłat (e-kontrola), zamontowanego na pojazdach. Urządzenia te nie mają możliwości odczytywania kart parkingowych osoby niepełnosprawnej. Dlatego parkując na miejscach nieoznaczonych niebieską kopertą należy uiścić opłatę zgodnie z obowiązującymi stawkami.